Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERENTOWEGO

„SKLEPFUNDACJA.PL”

Z DNIA 25.01.2021r.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej umowy Strony nadają poniżej wskazanym pojęciom odpowiednio przypisane im znaczenie:

 1. Regulamin Sklepu Internetowego „FUNDO.PL”(w skrócie: Regulamin) oznacza niniejszy dokument przyjęty i uchwalony decyzją zarządu „Fundacji Pro Spe” wraz ze wszelkimi załącznikami do niego oraz ewentualnymi zmianami.
 2. Sklep internetowy (Sklep) to serwis internetowy dostępny bezpośrednio pod adresem: www.fundo.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może zapoznać się z informacjami dotyczącymi Towarów, a Klient może składać Zamówienia.
 3. Polityka Prywatności Sklepu Internetowego „FUNDO.PL” (w skrócie: Polityka Prywatności) oznacza dokument przyjęty i uchwalony decyzją zarządu „Fundacji Pro Spe” wraz ze wszelkimi załącznikami do niego oraz ewentualnymi zmianami, który określa zasady pobierania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Fundację od Klientów w trakcie prowadzenia Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedający (zwany również Sprzedawcą) oznacza „Fundację Pro Spe”, z siedzibą przy ul. Jabłońskiego 7/7 35-068 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Rzeszów, KRS:0000607263, NIP: 5170374311, REGON: 363961250.
 5. Użytkownik to każda osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma możliwości zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Fundacji Pro Spe, w tym w Sklepie internetowym.
 6. Klient to każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która była Użytkownikiem jednak po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu do Sklepu internetowego lub złożeniu zamówienia ma możliwości korzystania z niego i dokonywania Zamówień w ramach Sklepu.
 7. Towar – produkt lub produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 8. Umowa – umowa sprzedaży towarów zawarta pomiędzy Klientem a Fundacją za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 9. Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, złożone przez Klienta za stronie internetowej Sklepu.
 10. Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, który jest prowadzony przez Sprzedającego bezpośrednio pod adresem: www.fundo.pl.
 2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym.
 3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towaru za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.fundo.pl.
 5. Właścicielem Sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.fundo.pl jest Sprzedający, funkcjonujący pod nazwą „Fundacja Pro Spe”.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. Minimalne wymaganie przeglądarek:

- Internet Explorer wersja od 10

- Mozilla Firefox wersja od 35

- Google Chrome wersja od 40

- Opera wersja od 27

- Safari wersja od 8

b. Systemy operacyjne:

- MS Windows od 7

- Android wersja od 4.1

- iOS wersja od 8.1

 1. Informacje o Towarze podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z uwagi na indywidualne ustawienia komputera Użytkownika/Klienta, istnieje ryzyko powstania różnić pomiędzy rzeczywistym wyglądem towaru, a wyglądem na komputerze Klienta (takie jak: kolor, proporcje itd.) – za takie różnice Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Dokonanie płatności za Towar jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu usprawnienia wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości obsługi Klienta, procesu sprzedaży, procesu obsługi, procesu obsługi posprzedażowej.

§ 3. Zamówienia i płatność

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.fundo.pl. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do poprawnego uzupełnienia wymaganych pól zgodnie z ich opisem.
 2. Towar wyeksponowany w witrynie internetowej domyślnie jest nowy i nieużywany. Wyjątek stanowi Towar wcześniej eksploatowany, w opisie którego znajduje się stosowna informacja na temat jego stanu.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad. Wyjątkiem jest sprzedaż towarów używanych, które mogą posiadać ubytki i/lub niedoskonałości. Informacja o wadach towaru używanego znajduje się w opisie produktu używanego. Zobowiązania Klienta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru, oraz uiszczenia całości kwoty, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Klienta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany drogą telefoniczną, mailową lub słownie przez Sprzedającego w okresie 14 dni roboczych i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części zamówienia (anulowanie całości zamówienia z całkowitym zwrotem przekazanej kwoty, częściowa realizacja zamówienia ze zwrotem kwoty przekazanej Sprzedającemu za towary niedostępne).
 5. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę razem z dokumentem sprzedaży przekazanym za pomocą poczty elektronicznej lub innego medium elektronicznego. Dopuszcza się dostarczenie dokumentu sprzedaży drogą listowną po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym.
 6. Należność za Towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są poprzez system płatności Shoplo Płatności, albo poprzez wpłatę na rachunek bankowy Sprzedającego: WPISAĆ PEŁNĄ NAZWĘ, ADRES, NR KONTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, w tytule wpisać numer zamówienia
 7. Sprzedawca nie przyjmuje płatności gotówkowych

  § 6. Postanowienia końcowe

   1. Dostawa Towarów dokonywana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na adres w formularzu zakupowym wypełnianym przez Klienta na stronie Sklepu internetowego.
   2. Dostawa Towarów możliwa jest także poza jest granice Rzeczpospolitej Polskiej jednak dostępność takiej dostawy oraz jej koszty wymagają uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą, oraz uzyskania zgody Sprzedawcy na taką transakcję.
   3. Dostawa odbywa się:
    1. przesyłką listowną wysyłaną za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.,
    2. przesyłką kurierską wysłaną za pośrednictwem firmy kurierskiej, której wyboru dokonał Klient w trakcie składania zamówienia,
    3. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
    4. przesyłką paczkomatową
   4. Koszty dostawy są różne w zależności od wielkości przesyłki, miejsca jego przeznaczenia oraz wybranego sposobu dostawy. Koszty dostawy każdorazowo zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
   5. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta, bądź nieprawidłowościami leżącymi po stronie pośrednika biorącego udział w dostarczeniu przesyłki.

   § 5. Prawo do odstąpienia od umowy z włączeniem reklamacji

   1. Wyłącznie Klient, który jest Konsumentem, posiada prawo od odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedającego o skorzystaniu z tego prawa w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego wobec Sprzedawcy. W tym celu obowiązkowe jest wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
   3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
   4. Klient winien dokonać zwrotu rzeczy do Sprzedającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu odstąpienia od umowy.
   5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, (z wyjątkiem kosztów wysyłki) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 21 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymano oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu przelewu tradycyjnego lub elektronicznego z konta bankowego Sprzedawcy na konto bankowe Klienta.
   6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Klient. Sprzedający nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów przesyłki
   7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar na rzecz Sprzedającego, jeśli nastąpiło odstąpienie od umowy sprzedaży.
   9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   10. Sprzedawca nie odbiera kierowanych przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z wysyłaniem takich przesyłek.

   § 6. Postanowienia końcowe

   1. Sprzedawca oświadcza, że stawia Klienta w centrum uwagi, oraz że dba o jego interesy.
   2. Wszelkich zgłoszeń reklamacyjnych, deklaracji odstąpienia od umowy, zapytań, można dokonywać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: adres e-mail
   3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
   4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
   5. Klient robiąc zakupy jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.


   Formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj:

   https://docs.google.com/document/d/1exT05lZTIQ6wpFMplKp1CjQ6rP5Ax_VmpjU8daFsPsU/edit?usp=sharing

   do góry
   Sklep jest w trybie podglądu
   Pokaż pełną wersję strony
   Sklep internetowy Shoplo.pl